هاست ربات تلگرامی سیپنل لیزوب هلند

تلگراف هاست دریچه ای برای امنیت و قدرت و سرعت شماست

جهت دیدن محصولات منوی کشویی را لمس کنید

روبو 1 گیگ اختصاصی
 • 1 گیگا بایت مقدار فضا
 • سیپنل (کلاود لینوکس,لایت اسپید, آنتی شلر) کنترل پنل
 • 30GB پهنای باند
 • 1.1 گیگا بایت رم اختصاصی
 • 30 مقدار کانکشن لحظه ای
 • 70 مقدار پروسس (پردازش) لحظه ای
 • 100% سرعت
 • نامحدود تعداد دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • به صورت هفتگی بکاپ
 • Let's Encrypt دارای SSl به صورت رایگان
روبو 2 گیگ اختصاصی
 • 2 گیگا بایت مقدار فضا
 • سیپنل (کلاود لینوکس,لایت اسپید, آنتی شلر) کنترل پنل
 • نامحدود 40GB پهنای باند
 • 1.2 گیگا بایت رم اختصاصی
 • 40 مقدار کانکشن لحظه ای
 • 80 مقدار پروسس (پردازش) لحظه ای
 • 120% سرعت
 • نامحدود تعداد دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • به صورت هفتگی بکاپ
 • Let's Encrypt دارای SSl به صورت رایگان
روبو 3 گیگ اختصاصی
 • 3 گیگا بایت مقدار فضا
 • سیپنل (کلاود لینوکس,لایت اسپید, آنتی شلر) کنترل پنل
 • 50 GB پهنای باند
 • 1.4 گیگا بایت رم اختصاصی
 • 40 مقدار کانکشن لحظه ای
 • 80 مقدار پروسس (پردازش) لحظه ای
 • 130% سرعت
 • نامحدود تعداد دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • به صورت هفتگی بکاپ
 • Let's Encrypt دارای SSl به صورت رایگان
روبو 4 گیگ اختصاصی
 • 4 گیگا بایت مقدار فضا
 • سیپنل (کلاود لینوکس,لایت اسپید, آنتی شلر) کنترل پنل
 • 60GB پهنای باند
 • 1.5 گیگا بایت رم اختصاصی
 • 50 مقدار کانکشن لحظه ای
 • 100 مقدار پروسس (پردازش) لحظه ای
 • 140% سرعت
 • نامحدود تعداد دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • به صورت هفتگی بکاپ
 • Let's Encrypt دارای SSl به صورت رایگان
روبو 5 گیگ اختصاصی
 • 5 گیگا بایت مقدار فضا
 • سیپنل (کلاود لینوکس,لایت اسپید, آنتی شلر) کنترل پنل
 • 70GB پهنای باند
 • 1.6 گیگا بایت رم اختصاصی
 • 60 مقدار کانکشن لحظه ای
 • 100 مقدار پروسس (پردازش) لحظه ای
 • 150% سرعت
 • نامحدود تعداد دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • به صورت هفتگی بکاپ
 • Let's Encrypt دارای SSl به صورت رایگان
روبو 6 گیگ اختصاصی
 • 6 گیگا بایت مقدار فضا
 • سیپنل (کلاود لینوکس,لایت اسپید, آنتی شلر) کنترل پنل
 • 80GB پهنای باند
 • 1.7 گیگا بایت رم اختصاصی
 • 70 مقدار کانکشن لحظه ای
 • 110 مقدار پروسس (پردازش) لحظه ای
 • 160% سرعت
 • نامحدود تعداد دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • به صورت هفتگی بکاپ
 • Let's Encrypt دارای SSl به صورت رایگان
روبو 7 گیگ اختصاصی
 • 7 گیگا بایت مقدار فضا
 • سیپنل (کلاود لینوکس,لایت اسپید, آنتی شلر) کنترل پنل
 • 90GB پهنای باند
 • 1.8 گیگا بایت رم اختصاصی
 • 80 مقدار کانکشن لحظه ای
 • 120 مقدار پروسس (پردازش) لحظه ای
 • 170% سرعت
 • نامحدود تعداد دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • به صورت هفتگی بکاپ
 • Let's Encrypt دارای SSl به صورت رایگان
روبو 8 گیگ اختصاصی
 • 8 گیگا بایت مقدار فضا
 • سیپنل (کلاود لینوکس,لایت اسپید, آنتی شلر) کنترل پنل
 • 100 GB پهنای باند
 • 1.9 گیگا بایت رم اختصاصی
 • 80 مقدار کانکشن لحظه ای
 • 130 مقدار پروسس (پردازش) لحظه ای
 • 180% سرعت
 • نامحدود تعداد دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • به صورت هفتگی بکاپ
 • Let's Encrypt دارای SSl به صورت رایگان
روبو 9 گیگ اختصاصی
 • 9 گیگا بایت مقدار فضا
 • سیپنل (کلاود لینوکس,لایت اسپید, آنتی شلر) کنترل پنل
 • 100GB پهنای باند
 • 2 گیگا بایت رم اختصاصی
 • 90 مقدار کانکشن لحظه ای
 • 140 مقدار پروسس (پردازش) لحظه ای
 • 190% سرعت
 • نامحدود تعداد دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • به صورت هفتگی بکاپ
 • Let's Encrypt دارای SSl به صورت رایگان
روبو 10 گیگ اختصاصی
 • 10 گیگا بایت مقدار فضا
 • سیپنل (کلاود لینوکس,لایت اسپید, آنتی شلر) کنترل پنل
 • 100GB پهنای باند
 • 2.2 گیگا بایت رم اختصاصی
 • 100 مقدار کانکشن لحظه ای
 • 150 مقدار پروسس (پردازش) لحظه ای
 • 200% سرعت
 • نامحدود تعداد دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • به صورت هفتگی بکاپ
 • Let's Encrypt دارای SSl به صورت رایگان