لایسنس ها

جهت دیدن محصولات منوی کشویی را لمس کنید

cPanel VPS Licensing System-سپنل
 • سیپنل سرور مجازی لایسنس
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور مجازی نوع سرور
cPanel Dedicated Licensing System-سیپنل
 • سیپنل سرور مجازی لایسنس
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور اختصاصی نوع سرور
Directadmin Licensing System-دایرکت ادمین
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور مجازی و اختصاصی نوع سرور
Virtualizor Licensing System-ورچوالایزر
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور اختصاصی نوع سرور
CloudLinux Licensing System-کلاود لینوکس
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور مجازی و اختصاصی نوع سرور
CXS Licensing System-انتی شلر
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور مجازی و اختصاصی نوع سرور
LiteSpeed Licensing System-لایت اسپید
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور مجازی و اختصاصی نوع سرور
JetBackup Licensing System-جت بکاپ
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور مجازی و اختصاصی نوع سرور
Plesk Web HOST - Dedicated Edition Licensing System-پلسک
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • اختصاصی نوع سرور
Plesk Web HOST - VPS Edition Licensing System-پلسک
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور مجازی نوع سرور
WHMCS
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور مجازی و اختصاصی نوع سرور
LetsEncrypt - FleetSSL cPanel
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور مجازی و اختصاصی نوع سرور
CPNginx
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور مجازی و اختصاصی نوع سرور
WHM Reseller - multi-level Reseller Plugin
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور مجازی و اختصاصی نوع سرور
LiteSpeed Web ADC (Load Balancer)-لایت اسپید لود بالانسر
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور مجازی و اختصاصی نوع سرور
Softaculous Licensing System
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور مجازی و اختصاصی نوع سرور
WHM Sonic- Radio Control for cPanel
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور مجازی و اختصاصی نوع سرور
MailScanner Front-End - Mail Scanner
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور مجازی و اختصاصی نوع سرور
Outgoing Spam Monitor (osm)
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور مجازی و اختصاصی نوع سرور
KernelCare-کرنلکیر
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور مجازی و اختصاصی نوع سرور
Imunify360 - Powered by AI and Proactive Defense
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور مجازی و اختصاصی نوع سرور
Solusvm - Master License
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور مجازی و اختصاصی نوع سرور
Solusvm - Slave License
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور مجازی و اختصاصی نوع سرور
DA Reseller - multi-level Reseller Plugin for DirectAdmin
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور مجازی و اختصاصی نوع سرور
SitePad
 • 3 بار تغییر ای پی
 • دارد نصب خودکار
 • دارد پشتیبانی دائمی
 • دارد نصب بر روی آیپی های ایرانی
 • سرور مجازی و اختصاصی نوع سرور