سرورهای کلاود هتزنر

تلگراف هاست دریچه ای برای پیشرفت کسب و کار شماست

جهت دیدن محصولات منوی کشویی را لمس کنید

سرور کلاود هتزنر رم 2-cx11
 • رم 2 گیگابایت
 • مدل Intel Xeon SkyLakeپردازنده 1 هسته
 • NVMeهارد دیسک 20 گیگابایت
 • ترافیک 20 ترابایت
 • پورت 10 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان و فنلاند
سرور کلاود رم 2 و 2 هسته- cpx11
 • رم 2 گیگابایت
 • مدل AMD EPYC 2nd Gen 2 هسته
 • NVMeهارد دیسک 40 گیگابایت
 • ترافیک 20 ترابایت
 • پورت 10 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان و فنلاند
سرور کلاود رم 4-cx21
 • رم 4 گیگابایت
 • مدل Intel Xeon SkyLakeپردازنده 2 هسته
 • NVMeهارد دیسک 20 گیگابایت
 • ترافیک 40 ترابایت
 • پورت 10 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان و فنلاند
سرور کلاود رم 4 و 3 هسته-cpx21
 • رم 4 گیگابایت
 • مدل AMD EPYC 2nd Gen 3 هسته
 • NVMeهارد دیسک 80 گیگابایت
 • ترافیک 20 ترابایت
 • پورت 10 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان و فنلاند
سرور کلاود رم 8 -cx31
 • رم 8 گیگابایت
 • مدل Intel Xeon SkyLakeپردازنده 2 هسته
 • NVMeهارد دیسک 80 گیگابایت
 • ترافیک 20 ترابایت
 • پورت 10 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان و فنلاند
سرور کلاود رم 8 و 4 هسته-cpx31
 • رم 8 گیگابایت
 • مدل AMD EPYC 2nd Gen 4 هسته
 • NVMeهارد دیسک 160 گیگابایت
 • ترافیک 20 ترابایت
 • پورت 10 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان و فنلاند
سرور کلاود رم 16-cx41
 • رم 16 گیگابایت
 • مدل Intel Xeon SkyLakeپردازنده 4 هسته
 • NVMeهارد دیسک 160 گیگابایت
 • ترافیک 20 ترابایت
 • پورت 10 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان و فنلاند
سرور کلاود رم 16 و 8 هسته-cpx41
 • رم 16 گیگابایت
 • مدل AMD EPYC 2nd Gen 8 هسته
 • NVMeهارد دیسک 240 گیگابایت
 • ترافیک 20 ترابایت
 • پورت 10 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان و فنلاند
سرور کلاود رم 32-cx51
 • رم 32 گیگابایت
 • مدل Intel Xeon SkyLakeپردازنده 8 هسته
 • NVMeهارد دیسک 240 گیگابایت
 • ترافیک 20 ترابایت
 • پورت 10 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان و فنلاند
سرور کلاود رم 32 و 16 هسته-cpx51

16 هسته مدل AMD EPYC 2nd Gen

 • رم 32 گیگابایت
 • NVMeهارد دیسک 360 گیگابایت
 • ترافیک 20 ترابایت
 • پورت 10 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان و فنلاند
سرور کلاود اختصاصی رم 64 و 16 هسته

16 هسته مدل AMD EPYC 2nd Gen

 • رم 64 گیگابایت
 • NVMeهارد دیسک 40 گیگابایت
 • ترافیک 20 ترابایت
 • پورت 10 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان و فنلاند